Kredyty | Szybka pożyczka lokalna
Interesuje Cię "Kredyty" ?
Kredyty Kredyty

Kredyty

Kredyty są klasyfikowane i przydzielane do poszczególnych grup. Obecnie wyróżniamy, aż 7 grup kredytów w zależności od jego parametrów.

 1. Przeznaczenie kredytu:
  • na działalność gospodarczą,
  • konsumpcyjny,
  • mieszkaniowy.
 2. Czas spłaty:
  • krótkoterminowe (do 1 roku spłaty),
  • średnioterminowe (do 5 lat spłaty),
  • długoterminowe (powyżej 5 lat spłaty).
 3. Zabezpieczenie kredytu:
  • lombardowe, czyli takie, które zostały zabezpieczone zastawem bankowym na przedmiot wartościowy, papiery wartościowe lub towary, bądź też zastawem rejestrowym kiedy przedmiot zastawu pozostaje w rękach kredytobiorcy,
  • hipoteczne, czyli takie, które zostały zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość kredytobiorcy lub osoby trzeciej.
 4. Waluta:
  • kredyty w polskich złotych,
  • kredyty w dewizach.
 5. Przedmiot kredytowania:
  • inwestycyjne,
  • obrotowe, czyli kredyty przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej.
 6. Forma kredytowania:
  • kredyty dyskontowe, inaczej kredyty wekslowe, udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności,
  • kredyty akceptacyjne, które polegają na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych: bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez bank w drodze awalu,
  • kredyty czekowe, które służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku,
  • kredyty lombardowe, które są udzielane pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów,
  • kredyty hipoteczne, które są udzielane pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach,
  • kredyty inkasujące wierzytelność, które są udzielane pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów.
 7. Specjalne warunki kredytowe:
  • kredyty preferencyjne, czyli te udzielane na znacznie lepszych warunkach na określone cele,
  • kredyty dewizowe, czyli udzielane w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym.
Kredyty