Pożyczka województwo Dolnośląskie (02)
Interesuje Cię "Pożyczka województwo" (02) ?
Pożyczka województwo Dolnośląskie Pożyczka województwo Dolnośląskie

Pożyczka województwo Dolnośląskie

Pożyczka online na atrakcyjnych warunkach jest prostsza do znalezienia niż myślisz. Jeżeli miejsce Twojego zamieszkania to województwo Dolnośląskie, to skorzystaj z oferty, dzięki której pieniądze znajdą się na Twoim koncie nawet w ciągu 15 minut. Prosta procedura udzielania pożyczki, brak formalności powszechnych w bankach i jasne warunki umowy sprawiają, że to najlepsze rozwiązanie dla osób, które potrzebują gotówki najszybciej jak to możliwe !

Czym jest pożyczka? Pożyczka jest operacją wykonywaną przez osobę prywatną lub firmę, która polega na udzieleniu poszczególnego przedmiotu lub określonej kwoty pieniężnej do dowolnej dyspozycji pożyczkobiorcy. Umowa pożyczki, której to kwota przekracza 1000 złotych musi być zawarta w formie dokumentowej. Zarówno kwota pożyczki, jak i termin oraz warunki jej spłaty muszą zostać określone w zawartej umowie pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą.

Czym różni się pożyczka od kredytu? Główne różnice zachodzące między pożyczką a kredytem to:

  • możliwość przekazania pożyczki w postaci przelewu lub czeku Giro,
  • swobodne gospodarowanie pieniędzmi przez pożyczkobiorcę,
  • możliwość udzielenia pożyczki zarówno przez instytucję, jak i przez osobę prywatną (jeśli pożyczane pieniądze są jej własnością).

Pożyczkodawca sprawdza osobę ubiegającą się o otrzymanie pożyczki w systemach BIG, ERIF oraz BIK. Taka osoba podlega również tzw. scoringowi, czyli ocenie zdolności klienta do spłaty zobowiązania.

Warunki udzielenia oraz spłaty pożyczki są regulowane w artykule 720 Kodeksu Cywilnego.

„§ 1.* Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

§ 2*. Umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Szczegółowe detale spłaty, roszczeń i wad pożyczek określają artykuły

721-724:

Art. 721.* Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Art. 722.* Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany.

Art. 723.* jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Art. 724.* jeżeli rzeczy otrzymane przez biorącego pożyczkę mają wady, dający pożyczkę obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się w wypadku, gdy biorący mógł z łatwością wadę zauważyć.”

Pożyczka województwo Dolnośląskie